Descriere învățământ profesional

Extras din Legea nr. 1/2011, din 5 ianuarie 2011,

Legea Educației Naționale actualizată 2019

 

ART. 33

 

(1) Învăţământul profesional se poate organiza în şcoli profesionale care pot fi unităţi independente sau afiliate liceelor tehnologice, de stat sau particulare.

 

(2) Pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, şi elaborate în urma consultării partenerilor sociali. Standardele de pregătire profesională se realizează pe baza standardelor ocupaţionale aprobate de Autoritatea Naţională pentru Calificări. Standardele de pregătire profesională se realizează prin consultare cu operatorii economici în situaţia în care nu există standarde ocupaţionale actualizate.

 

(3) Absolvenţii învăţământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

 

(4) Modul de organizare şi de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale este reglementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin metodologie, care se dă publicităţii la începutul ciclului.

 

(5) Absolvenţii învăţământului profesional pot continua studiile în ciclul superior al învăţământului liceal, în condiţiile stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

 

6) Absolvenţii învăţământului gimnazial care întrerup studiile pot fi cuprinşi, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, într-un program de pregătire profesională, în vederea dobândirii unei calificări profesionale. 

 

(7) Programele de pregătire profesională, prevăzute la alin. (6), pot fi organizate prin unităţile de învăţământ de stat şi particulare sau confesionale acreditate şi sunt 32 gratuite pentru persoanele care intră în aceste programe organizate în învăţământul de stat până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

    (7^1) Unităţile de învăţământ de stat în care se organizează învăţământ profesional sunt stabilite de inspectoratele şcolare, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, a comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social, având în vedere tendinţele de dezvoltare socială şi economică precizate în documentele strategice regionale, judeţene şi locale privind învăţământul profesional, precum şi la solicitările operatorilor economici şi ale structurilor asociative interesate în formarea profesională prin învăţământul profesional. 

 

(10) Statul susţine învăţământul profesional şi învăţământul liceal - filiera tehnologică sau vocaţională, prin:           

     a) recunoaşterea în învăţământul terţiar nonuniversitar a studiilor obţinute în cadrul învăţământului liceal - filiera tehnologică sau vocaţională, în baza unui regulament propriu;

       b) finanţarea parţială la şcolarizarea în cadrul şcolilor postliceale de stat;

       c) burse speciale şi alte forme de sprijin material. 

 

ART. 33^1

 

(1) Învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv dual, se organizează pentru dobândirea de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 şi 5, conform Cadrului naţional al calificărilor. Învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 şi 5 se organizează începând cu anul şcolar 2019 - 2020.

 

(2) Absolvenţii învăţământului profesional şi tehnic, inclusiv dual, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională pentru nivel 3, 4 sau 5, conform Cadrului naţional al calificărilor, şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

 

(3) Absolvenţii învăţământului profesional, inclusiv dual, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pot continua studiile în învăţământul liceal pentru dobândirea unei calificări de nivel 4, conform Cadrului naţional al calificărilor, în condiţiile stabilite prin metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

 

(4) Pot avea acces la o calificare profesională de nivel 5 al Cadrului naţional al calificărilor absolvenţi ai învăţământului liceal şi/sau absolvenţi cu certificat de 33 calificare profesională de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor, în condiţiile stabilite prin metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

 

(5) Absolvenţii de învăţământ profesional şi tehnic, inclusiv dual, care nu au finalizat studiile liceale pot fi cuprinşi în programe de pregătire pentru finalizarea nivelului de învăţământ liceal. Condiţiile de acces, conţinutul şi durata acestor programe de pregătire sunt reglementate prin metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

 

ART. 33^2

 

(1) Învăţământul dual se organizează în unităţi de învăţământ de stat, particulare sau confesionale în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulţi operatori economici sau asociaţie/consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară.

 

(2) Contractul-cadru de parteneriat se reglementează prin metodologie specifică elaborată de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, cu consultarea prealabilă a reprezentanţilor desemnaţi ai operatorilor economici şi ai structurilor asociative, inclusiv ale autorităţilor administraţiei publice locale, şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

 

(3) Pentru pregătirea profesională, fiecare elev major respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor, încheie un contract de pregătire practică individuală*) cu operatorul economic şi unitatea de învăţământ, reglementat prin metodologie specifică elaborată de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, cu consultarea prealabilă a reprezentanţilor desemnaţi ai operatorilor economici, ai structurilor asociative şi ai consorţiilor şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

Sus

 

Site creat și administrat de prof. Vasile PRIHOI - Iernut 2019

gs_iernut@yahoo.com

Iernut, str. Mihai Eminescu,

nr. 9/A

cod poștal 545100

jud. Iernut, România

Tel. secretariat:  0265471420

Tel. și fax : 0265471411

SOCIAL MEDIA

 

LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT