Descriere învățământ liceal

Extras din Legea nr. 1/2011, din 5 ianuarie 2011,

Legea Educației Naționale actualizată 2019

 

 

ART. 31

 

(1) Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri:

      a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real;

      b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului;

      c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic.

 

(2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este abilitat să stabilească prin planurile-cadru de învăţământ, în funcţie de dinamica socială, economică şi educaţională, specializări diferite în cadrul profilurilor prevăzute la alin. (1).

 

(4) Învăţământul liceal se organizează şi funcţionează, de regulă, ca învăţământ cu frecvenţă. Acesta se poate organiza şi poate funcţiona şi ca învăţământ cu frecvenţă redusă, în unităţile de învăţământ stabilite de inspectoratul şcolar, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale.

 

(5) Unităţile de învăţământ liceal se organizează cu una sau mai multe filiere şi unul sau mai multe profiluri. În cadrul profilurilor se pot organiza una sau mai multe calificări profesionale sau specializări, conform legii.

 

(6) Absolvenţii învăţământului liceal care au dobândit formal, nonformal sau informal competenţe profesionale pot susţine examen de certificare a calificării, în condiţiile legii. Absolvenţii care promovează examenul de certificare dobândesc certificat de calificare şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

 

ART. 32

 

(1) Învăţământul liceal tehnologic şi vocaţional se poate organiza în cadrul liceelor din filiera tehnologică sau vocaţională, pentru calificări din Registrul naţional al calificărilor, actualizat periodic, în funcţie de nevoile pieţei muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, judeţene şi locale.

 

(2) Învăţământul liceal tehnologic şi vocaţional se poate organiza şi pe baza solicitărilor din partea angajatorilor privaţi sau ai Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pe baza unor contracte de şcolarizare.

 

(3) Absolvenţii clasei a X-a din cadrul filierei tehnologice sau vocaţionale care au finalizat un stagiu de pregătire practică pot susţine examen de certificare a calificării corespunzător nivelului de certificare stabilit prin Cadrul naţional al calificărilor.

 

(4) Stagiile de pregătire practică de pe parcursul filierei tehnologice sau vocaţionale se pot organiza la nivelul unităţii de învăţământ şi/sau la operatorii economici ori instituţiile publice cu care unitatea de învăţământ are încheiate contracte pentru pregătire practică sau la organizaţii-gazdă din străinătate, în cadrul unor programe ale Uniunii Europene - componenta de formare profesională iniţială. Durata stagiului de pregătire practică este stabilită prin planul-cadru de învăţământ, aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

 

(5) Operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unităţile de învăţământ care desfăşoară învăţământ profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale, beneficiază de facilităţi la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale.

 

Site creat și administrat de prof. Vasile PRIHOI - Iernut 2019

gs_iernut@yahoo.com

Iernut, str. Mihai Eminescu,

nr. 9/A

cod poștal 545100

jud. Iernut, România

Tel. secretariat:  0265471420

Tel. și fax : 0265471411

SOCIAL MEDIA

 

LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT