LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT

SOCIAL MEDIA

 

Tel. secretariat:  0265471420

Tel. și fax : 0265471411

Iernut, str. Mihai Eminescu,

nr. 9/A

cod poștal 545100

jud. Iernut, România

gs_iernut@yahoo.com

 

Site creat și administrat de prof. Vasile PRIHOI - Iernut 2019

Ce este școala profesională în sistem dual ?

Veți învăța o meserie

Veți efectua multă practică la operatorii economici

Veți dobândi certificat de calificare de nivel 3 după absolvire 

După finalizarea învățământului dual puteți continua studiile în învățământul liceal

Învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare profesională, reglementat prin metodologie specifică, aprobată prin OMEN nr. 3554/2017, reprezintă o formă de organizare a învăţământului profesional cu următoarele caracteristici specifice:

 

a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;

 

b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;

 

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

 

d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere

 

Pregătirea prin învățământul dual se realizează pe baza Standardelor de pregătire profesională aprobate de Ministerul Educației Naționale în urma consultării partenerilor sociali.

 

DESCRIERE

CINE SE POATE ÎNSCRIE

Învăţământul dual se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a, are o durată de cel puţin 3 ani şi are o pondere semnificativă a pregătirii practice derulate la operatorul economic:

 

 • în primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la operatorul economic reprezintă aproximativ 20% din timpul total alocat programului;

 

 • în al doilea an aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii practice;

 

 • în anul al treilea, aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii practice.

 

Pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de practică cu o durată totală de 24 săptămâni, 5 săptămâni în primul an, 9 săptămâni în anul doi şi 10 săptămâni în cel de-al treilea an.

AVANTAJE ELEVI

Elevii din învăţământul dual beneficiază de susţinere financiară acordată de la bugetul de stat prin intermediul Programului naţional de protecţie socială "Bursa profesională", prin care, fiecare elev primeşte suma de 200 lei, în condiţiile stabilite prin hotărâre de guvern (la acest moment este în vigoare HG 1062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, inclusiv dual; această hotărâre de guvern este în curs de modificare). Suplimentar, elevii primesc o bursă de la operatorul economic, cel puţin la nivelul celei acordate din fonduri publice (Legea educaţiei naţionale, art. 25).

 

Elevii înscrişi în învăţământul dual pot beneficia de masă şi cazare gratuită în cantinele şi internatele şcolare. Acoperirea cheltuielilor pentru cazarea şi masa acestora se poate asigura din bugetele locale sau de la consiliile judeţene, prin decizii proprii. În cazul elevilor care frecventează învăţământul dual în altă unitate administrativ-teritorială decât cea de domiciliu, decontarea cheltuielilor de transport şi facilităţile de cazare şi masă gratuite prevăzute anterior se acordă, conform prevederilor prezentei legi, indiferent de oferta de educaţie şi formare profesională disponibilă în localitatea de domiciliu. (Legea educaţiei naţionale, art. 12).

CERINȚELE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DUAL

 • Contract de parteneriat încheiat între operatori economici (sau asociaţie/ consorţiu de operatori economici), unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială (UAT) pe raza căreia se află unitatea şcolară (contract care stabileşte condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri)
 • Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, încheiat între elev, (părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor), operatorul economic şi unitatea de învăţământ, contract care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor
 • Facilităţi fiscale pentru operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unităţile de învăţământ (facilităţi la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale)
 • Decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi masă (gratuite) în internate şcolare pentru elevii din învăţământul dual, indiferent de oferta existentă în localitatea de domiciliu.
 • Clase cu min. 20, max. 30 elevi (în medie 25 de elevi);

 

 • Instruirea practică şi pregătirea de specialitate pe grupe de min. 10, max. 15 elevi;

 

 • Clasele pot fi constituite din max. 3 grupe cu calificări diferite;

 

 • Normarea posturilor didactice pentru activităţile de laborator şi instruire practică din învăţământul liceal tehnologic şi din învăţământul profesional se face pe grupe, pe baza normativelor în vigoare privind formaţiunile de studiu

FORMAŢIUNI DE STUDII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL

Contractul de parteneriat stabilește obligațiile operatorilor economici cu privire la:

 

a) organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică prevăzute în planul-cadru de învățământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum și a componentei de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfășura la operatori economici;

 

b) asigurarea condițiilor materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie și celelalte utilități necesare pentru practica elevilor organizată în răspunderea lor, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv curriculumul în dezvoltare locală pentru stagiile de pregătire practică proiectate în colaborare cu unitatea de învățământ;

 

c) asigurarea resurselor umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;

 

d) asigurarea echipamentelor de lucru și de protecție pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;

 

e) asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor pe parcursul perioadelor de formare derulate la operatorul economic;

 

f) angajarea cheltuielilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii pentru elevi;

 

g) angajarea cheltuielilor pentru asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic, pentru elevi (în funcție de domeniul de activitate);

 

h) asigurarea pentru elevi a unei burse, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice;

 

i) acordarea altor forme de sprijin material și stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat;

 

j) asigurarea condițiilor necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile, utilități etc.) pentru derularea probelor de admitere și a examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor, în funcție de locația convenită pentru organizarea acestora;

 

k) asigurarea condițiilor necesare pentru evaluarea continuă a elevilor în cadrul pregătirii practice la operatorul economic;

 

l) angajarea altor cheltuieli necesare pentru formarea de calitate a elevilor;

 

m) contribuția convenită pentru îmbunătățirea dotării și a condițiilor de desfășurare a procesului de educație și formare profesională din unitatea de învățământ;

 

n) exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație sau, după caz, în consiliul reprezentativ al operatorilor economici;

 

o) implicarea în activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională;

 

p) participarea cu specialiști la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 

q) organizarea de stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă.

 

Operatorii economici la care se desfăşoară pregătirea practică a elevilor din învățământul dual stabilesc tutorii care coordonează această activitate.

RESPONSABILITĂŢILE OPERATORULUI ECONOMIC

Școala profesională în sistem dual